Тематичний напрям 6.

Тематичний  напрям 6.
Проблеми та перспективи розвитку ІТ- технологій в управлінській діяльності


ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ

Яремко Світлана Анатоліївна к. т. н., доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

В наш час без використання інформаційних систем і технологій не може функціонувати жодне, навіть, найменше підприємство. Зайняти провідні позиції на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління – ось першочергові завдання керівника підприємства. Для того щоб ефективно керувати підприємством необхідно в будь-який момент часу мати доступ до актуальної інформації щодо діяльності компанії. Бухгалтерський облік не може надати керівнику таких даних. Саме тому на даний час і постало питання автоматизації управлінського обліку.
Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку і управлінні підприємством досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні автори. Зокрема, Терещенко  Л.О.  і  Матієнко-Зубенко  І.І.  розглядали  структуру автоматизованих систем обліку, особливості функціонування їх компонентів, а також основні напрями їх використання, у тому числі і в управлінській діяльності. Вивченням теоретичних та методологічних  аспектів  розвитку  та  впровадження  комп’ютерних інформаційних систем на підприємствах також займалися такі вітчизняні вчені як: О. М. Брадул, М.Т. Барановський, Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, В.П. Завгородній, Н. В. Попадюха, С.В. Івахненков, Ю.І. Осадчий, В. І. Сопко, О. В. Шипунова, М.Г. Чумаченко. Зарубіжні вчені: Н.В. Водопалова, Л.П. Володько, К.Н. Нарібаєв та інші.
Актуальність обраної теми обумовлена швидким розвитком технологій інформаційної сфери і необхідністю підвищення ефективності роботи організації. Виходячи з цього метою даної роботи є аналіз можливостей сучасних інформаційних систем, призначених для автоматизації управлінського обліку.
Управлінський облік – підсистема бухгалтерського обліку, яка в межах однієї організації забезпечує її управлінський апарат інформацією, що використовується для планування, управління та контролю за діяльністю підприємства [1].
Дані управлінського обліку використовують на всіх рівнях управління підприємством.  В свою чергу, його результати є основою прийняття управлінських рішень [3].
Автоматизація управлінського обліку в Україні займає достатньо важливе місце, хоча він досить складний у своєму веденні. На даний момент розробляються та широко впроваджуються сучасні інформаційні системи і технології в управлінському обліку. Вони широко використовуються керівниками і управлінським персоналом на сучасних підприємствах.
Інформаційні технології тісно пов’язані з інформаційними системами, які являються для них основним середовищем.  Інформаційні технології – це процес який складається із чітко регламентованих правил виконання операцій, дій, етапів різного ступеня складності над даними, які зберігаються в комп’ютері. Натомість інформаційні системи – це середовище, складовими елементами якого є комп’ютери, комп’ютерні мережі, комп’ютерні програми, бази даних, люди, різного роду технічні і програмні засоби зв’язку тощо [4].
Існує два основних способи впровадження нової інформаційної технології в локальні інформаційні структури підприємства, основані на адаптації нової інформаційної технології до організаційної структури та шляхом раціоналізації організаційної структури. При першому способі нова інформаційна технологія пристосовується до організаційної структури і відбувається тільки локальна модернізація методів роботи. В цьому випадку комунікації розвинуті слабко, раціоналізуються лише робочі місця. Другий спосіб впровадження нової інформаційної системи передбачає  раціоналізацію  організаційної  структури шляхом модернізації з метою отримання в кінцевому підсумку найбільшого ефекту [1].
На даний час для автоматизації управлінського обліку та підготовки управлінської звітності впроваджуються спеціальні комп’ютерні програми. Розрізняють наступні види таких програм: системи електронного документообігу; програми бухгалтерського обліку, які надають також можливість ведення і управлінського обліку; профільні програми та ERP-системи, які мають блок по веденню управлінського обліку.
Перед керівниками підприємств постає важливе питання, яку саме програму  вони  будуть  використовувати  для  управлінського  обліку. Звичайно, на початку спроби автоматизувати управлінський облік кожне підприємство використовує для цього Excel як найбільш поширену програму, в якій є багато інструментів та функцій, а саме ця програма зручна, коли діяльність підприємства тільки починається: оскільки немає чіткого формату звітності та відбуваються зміни пов’язані з розвитком підприємства.
Потім,  із розширенням сфер діяльності підприємства,  стає явною потреба в більш складній системі обліку. На цьому етапі багато підприємств роблять спробу поєднати дані бухгалтерського обліку з управлінськими, щоб розвантажити фінансових менеджерів та перенести частину робочого навантаження по формуванню фінансової звітності на бухгалтерів. Тоді виникає питання автоматизації саме управлінського обліку. Керівництво підприємства намагається зробити спробу автоматизувати управлінський облік власноруч. Хоча можна зробити інакше, не писати програму самостійно, а відразу купити її. Програми такого роду бувають «універсальні» (що підходять для будь – якого випадку), «не універсальні» (так звані «спеціалізовані», що написані для конкретного підприємства з метою ведення управлінського обліку). Стосовно спеціалізованих програм слід зауважити, що вони є найкращими, бо вони є унікальними програмами, що створені на базі однієї платформи (також ще впроваджуються  ERP-системи). Як правило, дешевше щось змінити в самостійно створених програмах або в придбаних «спеціалізованих» програмах з управлінського обліку. Тому що у «власних» програмних продуктах чітко визначена логіка розрахунків, а в придбаних «спеціалізованих» програмах з управлінського обліку завжди пропонується можливість зміни [2].
Отже, зазначимо, що впровадження сучасних інформаційних систем і технологій в управлінський облік - це складний і багатоетапний процес, який потребує значних капіталовкладень. Впровадження автоматизованої системи  управлінського обліку допоможе забезпечити ефективність обліку та подальший розвиток підприємства. Однак, не бажано забувати про те, що це складний та трудомісткий процес для успішної реалізації якого потрібно вкласти значні інвестиції та провести навчання персоналу.

Список використаних джерел:
1.                      Брадул О. М. Проектування комп’ютерної інформаційної підсистеми «звітність» діяльності корпорацій / О. М. Брадул // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Вип. 3. Частина 1. – Житомир, 2010. – С. 44 - 48.
2.                      Попадюха Н. Особливості комп’ютеризації бухгалтерського обліку та вибору програмного забезпечення // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – №2 (14). – С. 148-159.
3.                      Сопко В. Інформаційні технології в організації облікового процесу // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 205-211.
4.                      Шипунова О.В. Автоматизація управління підприємством: основні принципи, функції та підходи // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 25-38.

Немає коментарів:

Дописати коментар